Forside | Kurv | Profil | Vilkår | Søg | Forhandler login | Bliv forhandler | Kundecenter

Se kurv!

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
Find produkt
 

Salgs- og leveringsbetingelser


§ 1

Gyldighed

1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet sælger og køber, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.


§ 2

Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer

1. Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra sælger, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura - kun indholdet af disse er bindende for sælger.


2. Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for sælger, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.


3. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.


§ 3

Priser

1. Al salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura.


2. Priserne er ab sælgers lager medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Priserne er ekskl. moms, hvis intet andet er anført.


3. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører. Eventuelt opgivne fragtrater er uforbindende for sælger.


4. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter sælgers ordrebekræftelse er sælger uvedkommende og bæres af køber.


5. Køber betaler udgifter til transportør.


§ 4

Betaling

1. Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.


2. Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato.


3. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

 


4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.


5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.


§ 5

Ejendomsforbehold

1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således sælgers ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber.


§ 6

Levering

1. Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for køber på sælgers forretningssted/lager.


2. Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for sælger, medmindre andet efterfølgende er aftalt.


3. Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition for aflæsning.


4. Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.


5. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følger af, at han ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.


6. Skyldes forsinkelser ved levering, at sælger er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.


7. Sælger skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændringer i leveringstiden.


§ 7

Forsinkelse

1. Køber har under ingen omstændigheder ret til skadeserstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelser.


§ 8

Risikoens overgang

1. Risikoen for den købte vare overgår til køber, når varen af sælger/leverandør er overgivet til forsendelse, eller når varen er stillet til rådighed for køber på sælgers forretningssted/lager.

 


2. I tilfælde af at sælger ikke er i stand til at levere på grund af købers forhold, overgår risikoen for varen tillige til køber, når underretning om det nævnte forhold er tilgået sælger og varen er sat til købers disposition.


§ 9

Force majeure

1. Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sælgers forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor sælgers kontrol og, som er egnet til at hindre sælger i opfyldelsen.


2. Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælger selv eller en af sælger valgt underleverandør eller transportør.